Orlova, Dariya, The Mohyla School of Journalism, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine