Oksamytna, Svitlana, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine