Martsenyuk, Tamara, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, Ukraine