Kravchenko, Volodymyr, University of Alberta, Canada