Iurii Shevel'ov—uchora, s'ohodni, zavtra [Iurii Shevel'ov—Yesterday, Today, Tomorrow]

  • Valerii Polkovsky Ostroh Academy National University

Abstract

Book review of Iurii Shevel'ov—uchora, s'ohodni, zavtra [Iurii Shevel'ov—Yesterday, Today, Tomorrow]. Edited by Volodymyr Kalashnyk et al., Maidan, 2014. 184 pp. Notes on contributors. Paper.
Published
2017-03-04