Volodymyr Vynnychenko. Shchodennyk, 1929–1931. [Diary, 1929–1931.]

  • Mykola Soroka Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta

Abstract

Volodymyr Vynnychenko. Shchodennyk, 1929–1931. [Diary, 1929–1931.] Vol. 4. Kyiv, Edmonton, and New York: Smoloskyp, 2012. 342 pp. Index. $34.95, cloth.
Published
2015-01-23